Musik

Sänd Ditt regn

Lyssna och ladda ner:

Adora Online Streama/Ladda ner
  • Label: House On A Hill
  • Release: 28 maj, 2021
  • Catalog No: ADO33CD

House On A Hill skivdebuterar med albumet ”Sänd ditt regn”, men är långt ifrån nybörjare.

Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning av Johannes Karlsson (f d Safemode) och makan Johanna startade 2020, men båda har lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang.

Johannes har tidigare bland annat producerat skivan Med lyfta händer av Simeon Thelander och Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras lovsångsserie Gemenskap och tillsammans är makarna engagerade i lovsången i sin hemförsamling, Korskyrkan i Östervåla.

Under 2020 gavs debutsingeln Trofast Gud ut digitalt för att peka på vår mäktiga Skapare, som håller allt i sin hand, även om världen just nu skakas.

Denna fasta visshet är ett genomgående tema i sångerna på nya albumet. Samtliga sånger är egenskrivna lovsånger på både svenska och engelska, men skivan innehåller även en cover på Brenton Browns Everlasting God, en version som Brenton själv uttryckt att han gillar.

Musikaliskt handlar det om modern lovsång med rockinfluenser baserat på akustisk gitarr, vilket gör många av sångerna är lätta att plocka upp för kyrkor och olika sammanhang.

– Lovsång är grundvalen i våra liv och allt har sin start där. Tror att Gud är på gång att göra stora saker i vårt land men kanske på ett nytt och annorlunda sätt och lovsången banar alltid väg och förbereder oss för det Gud vill göra. Vår längtan är att se Guds Ande leda oss på ett nytt sätt och att våra liv ska va en lovsång till Gud, och med den utgångspunkten har skivan kommit till. säger Johannes och Johanna själva om skivan.

Sänd ditt regn ges ut av skivbolaget Adora 28 maj.

 

IN ENGLISH:

House On A Hill debuts with the album ”Sänd Ditt regn” (”Send Your Rain”), but is far from beginners.

The worship collective House On A Hill fronted by Johannes Karlsson (ex-Safemode) and his wife Johanna started in 2020, but both have long experience of active involvement in various worship contexts.

Johannes has previously produced the album Med lyfta händer (With Lifted Hands) by Simeon Thelander and Samuel Lundell, which was released in Adora‘s low-key worship series Gemenskap (Community) and the couple are both involved in the worship team in their church, Korskyrkan in Östervåla, Sweden.

In 2020, the debut single Trofast Gud (Faithful God) was released digitally to point to our mighty Creator, who holds everything in his hand, even though the world is currently shaking.

This firm certainty is a recurring theme in the songs on the new album. All songs are self-written worship songs in both Swedish and English, but the album also contains a cover of Brenton Brown‘s Everlasting God, a version that Brenton himself expressed that he likes.

Musically, it is about modern worship with rock influences based on acoustic guitar, which makes many of the songs easy to pick up for churches and prayer groups.

– Worship is the foundation of our lives and everything has its start there. We believe that God is preparing great things for our country but maybe in a new and different way, and worship always paves the way and prepares us for what God wants to do. Our longing is to see God’s Spirit lead us in a new way and that our lives should be a song of praise to God, and with that starting point, the record has come into being. says Johannes and Johanna themselves about the album.

Sänd Ditt regn (Send Your Rain) will be released by the record company Adora 28 May.