Artister

House On A Hill

Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning av Johannes Karlsson (Safemode) och makan Johanna startade 2020, men båda har lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang.

Johannes har tidigare bland annat producerat skivan Med lyfta händer av Simeon Thelander och Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras lovsångsserie Gemenskap.

Debutsingeln Trofast Gud, gavs ut 2020 för att peka på vår mäktiga Skapare, som håller allt i sin hand, även om världen just nu skakas. Kaos och ovisshet håller människor i ett stadigt grepp på många håll i världen, men Gud är trofast. Han har allt under kontroll. Han består och är en fast pelare i livets mitt, som vi kan hålla fast vid.

Denna fasta visshet är ett genomgående tema i sångerna på debutalbumet Sänd Ditt regn som släpptes i maj 2021. Samtliga sånger är egenskrivna lovsånger på både svenska och engelska, men skivan innehåller även en cover på Brenton BrownEverlasting God, en version som Brenton själv uttryckt att han gillar.

Musikaliskt handlar det om modern lovsång med rockinfluenser baserat på akustisk gitarr, vilket gör många av sångerna är lätta att plocka upp för kyrkor och olika sammanhang.

– Lovsång är grundvalen i våra liv och allt har sin start där. Tror att Gud är på gång att göra stora saker i vårt land men kanske på ett nytt och annorlunda sätt och lovsången banar alltid väg och förbereder oss för det Gud vill göra. Vår längtan är att se Guds Ande leda oss på ett nytt sätt och att våra liv ska va en lovsång till Gud, och med den utgångspunkten har skivan kommit till. säger Johannes och Johanna själva om skivan.

 

IN ENGLISH:

The worship collective House On A Hill led by Johannes Karlsson (Safemode) and his wife Johanna started in 2020, but both have long experience of active involvement in various worship contexts.

Johannes has previously produced the album Med lyfta händer (With Lifted Hands) by Simeon Thelander and Samuel Lundell, which was released in Adora’s worship-series Gemenskap (Community).

The debut single Trofast Gud (Faithful God), was released in 2020 to point to our mighty Creator, who holds everything in his hand, even though the world is currently shaking. Chaos and uncertain circumstances hold people steady in its grip in many parts of the world, but God is faithful. He has everything under control. He remains and is a solid pillar in the middle of life, which we can hold on to.

This firm certainty is a recurring theme in the songs on the debut album Sänd Ditt regn (Send Your Rain) released in May 2021. All songs are self-written worship songs in both Swedish and English, but the album also contains a cover of Brenton Brown‘s Everlasting God, a version that Brenton himself expressed that he likes.

Musically, it is about modern worship with rock influences based on acoustic guitar, which makes many of the songs easy to pick up for churches and prayer groups.

– Worship is the foundation of our lives and everything has its start there. We believe that God is preparing great things for our country but maybe in a new and different way, and worship always paves the way and prepares us for what God wants to do. Our longing is to see God’s Spirit lead us in a new way and that our lives should be a song of praise to God, and with that starting point, the record has come into being. says Johannes and Johanna themselves about the album.